Unipie | Könyvtár a zsebedben

Adatvédelmi Tájékoztató

UniPie e-learning alkalmazásra vonatkozó

Adatvédelmi Tájékoztató

I. Bevezető

A UniPie Digitális Könyvtár App Kft. (székhelye: 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13., cégjegyzékszáma: 06-09-025228) fontosnak tartja a magánélet védelmét és elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Tevékenysége során betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét („általános adatvédelmi rendelet", vagy „GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt („Ektv.").

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató") a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja a felhasználókat a UniPie e-learning alkalmazás használatával összefüggő adatkezelésekről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke tartalmazza.

II. Adatkezelő

A személyes adatok kezelője a UniPie Digitális Könyvtár App Kft. (székhely: : 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13.; cégjegyzékszáma: 06-09-025228).

A UniPie Digitális Könyvtár App Kft. elérhetősége:

postacím: 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13.

telefonszám: +36 70 421 78 49

e-mail cím: sayhello\@unipieapp.com

weboldal: http://www.unipieapp.com/

Az adatkezelő képviselője és elérhetősége:

Török György István ügyvezető, e-mail címe: gyorgy.torok\@klaszterhaz.hu

Kovács Roland ügyvezető, e-mail címe: info@maland.hu

A kezelt személyes adatokat a UniPie Digitális Könyvtár App Kft. munkavállalói és vezető tisztségviselői, az adatkezelési célok teljesüléséhez szükséges mértékben ismerhetik meg.

III. Az adatkezelések bemutatása, a kezelt adatok fajtája, az adatkezelés célja és jogalapja.

<!-- -->
  1. A UniPie regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A UniPie tájékoztatja az érintetteket, hogy az Ektv. 13/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a felhasználók azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Ezen túlmenően az Ektv. 13/A. § (3) bekezdés alapján az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

1)

Adat kategória: természetes személyazonosító adatok, lakcím

Adatkezelés célja: Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése;

Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A. § (1) bekezdése

Adatkezelés időtartama: A UniPie regisztráció felhasználó által történő törléséig.

2)

Adat kategória: felhasználónév, e-mail cím, jelszó

Adatkezelés célja: szerződés létrehozása; regisztráció; a felhasználó azonosítása; kapcsolattartás;

Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama: A UniPie regisztráció felhasználó által történő törléséig.

A fenti listában meghatározott személyes adatok megadása kötelező, anélkül a UniPie regisztráció és a UniPie e-learning alkalmazás használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

Az adatok meg nem adásának következménye, hogy az érintett nem regisztrálhat és nem használhatja a UniPie alkalmazást.

  1. A UniPie alkalmazás használatával kapcsolatos adatkezelés

Adat kategória: Kiválasztott tankönyvek, oktatási anyagok, jegyzetek

Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, a UniPie alkalmazás szolgáltatás nyújtása.

Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A. § ; GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

Adatkezelés időtartama: A UniPie regisztráció felhasználó által történő törléséig.

  1. Hírlevélküldés és reklámcélú adatkezelés

Abban az esetben ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul, a UniPie Digitális Könyvtár App Kft. email útján, vagy az alkalmazáson keresztül hírlevelet, reklámot és egyéb tájékoztatást tartalmazó elektronikus kommunikációt küld az érintetteknek.

Adat kategória: név, felhasználónév, e-mail cím

Adatkezelés célja: Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

Az érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását és leiratkozhat a hírlevélről:

  • a hírlevelek láblécében lévő leiratkozásra szolgáló hivatkozásra

    kattintva;

  • e-mail útján a sayhello\@unipieapp.com címen,

  • postai úton a UniPie Digitális Könyvtár App Kft. 6722 Szeged, Mérey

    utca 6. B. ép. magasföldszint 13. címre küldött nyilatkozattal.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Profilalkotás

Abban az esetben ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul, a UniPie Digitális App Kft. elemzi a felhasználói aktivitást (pl. hogy a felhasználó milyen tartalmakat keres, mennyi időt tölt el az adott tartalommal) annak érdekében, hogy hírleveleit és reklámjait személyre szabottan közölje a reklám célú megkereséshez hozzájáruló személyek részére. Profilalkotás tehát csak abban az esetben történik, ha az érintett a hírlevél és reklám célú adatkezeléshez hozzájárult.

1)

Adat kategória: Egyetem, szak, tantárgyak

Adatkezelés célja: Személyre szabott elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

2)

Adat kategória: Felhasználói aktivitás

Adatkezelés célja: Személyre szabott elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

A felhasználói aktivitás körében a UniPie Digitális App Kft. az alábbi adatokat kezeli:

  • felhasználó neve

  • felhasználó fényképe

  • felhasználó oktatási intézménye, ahova tartozik

  • számlázási adatok

  • a felhasználó premium, vagy freemium csomag felhasználó-e

  • mikor és mennyit fizetett

A UniPie Digitális Könyvtár App Kft. a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja:

  1. A profilalkotás során alkalmazott logika

A felhasználó UniPie alkalmazás használata során mutatott aktivitása elemzésre kerül olyan módon, hogy abból kiderüljön, hogy az alkalmazáson keresztül elérhető mely tankönyvek, oktatási anyagok tartozhatnak a felhasználó érdeklődési körébe.

  1. A profilalkotás jelentősége és várható következményei:

A profilalkotás jelentősége és következménye, hogy a felhasználói aktivitás figyelembevételével, a hírlevélre feliratkozott felhasználó személyre szabott reklámokat és hírleveleket kap. A felhasználóra nézve a profilalkotás joghatással nem jár, és őt jelentős mértékben nem érinti.

A profilalkotás ellen a felhasználó bármikor tiltakozhat, ebben az esetben a tiltakozással érintett személyes adatokat a UniPie Digitális App Kft. törli és nem kezeli tovább.

A tiltakozó nyilatkozat megtehető:

  • e-mail útján a sayhello@unipieapp.com címen;

  • postai úton a UniPie Digitális App Kft. 6722 Szeged, Mérey utca 6. B. ép. magasföldszint 13. címre küldött nyilatkozattal.

A hozzájárulás visszavonása és a tiltakozás nem érinti a visszavonás és a tiltakozás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  1. Számlázás

Adat kategória: Számlázási név, lakcím, e-mail cím

Adatkezelés célja: Szerződésből származó díjak számlázása

Adatkezelés jogalapja: Ekertv. 13/A. §; GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése: számlakibocsátás

Adatkezelés időtartama: A UniPie a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni

a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

IV. A személyes adatok címzettjei

A UniPie Digitális App Kft. a felhasználók személyes adatait az alábbi címzettek részére továbbíthatja:

  1. Adatfeldolgozók és azok adatkezelési tevékenységei, adatkategóriák és időtartam:

Google Cloud\ https://cloud.google.com/security/privacy

Google Analytics\ https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008

Google Tag Manager\ https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Google Firebase\ https://firebase.google.com/support/privacy

Algolia\ https://www.algolia.com/policies/privacy/

Facebook\ https://www.facebook.com/policy.php

Billingo\ https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Send Grid\ https://www.twilio.com/legal/privacy

Mollie\ https://www.mollie.com/en/privacy

Capturly\ https://capturly.com/privacy

V. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

<!-- -->

a) A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. Ennek keretében az érintett jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • a UniPie Digitális Könyvtár App Kft.

    • milyen személyes adatait;

    • milyen jogalapon;

    • milyen adatkezelési cél miatt;

    • mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

  • a UniPie Digitális App Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;

  • a UniPie Digitális App Kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a UniPie Digitális Könyvtár App Kft. által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérje;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

c) A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltesse.

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és a UniPie Digitális App Kft. köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a UniPie Digitális Könyvtár App Kft.-t;

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását), amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

e) Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha az érintettre vonatkoznak a GDPR 20. cikkében rögzített feltételek;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy -- ha ez technikailag megvalósítható -- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

f) A tiltakozáshoz való jog

Jogos érdeken alapuló adatkezelés, közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés (marketing hírlevél), továbbá profilalkotás esetén az érintett jogosult a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a UniPie Digitális App Kft.hoz, a fenti II. pontban megjelölt elérhetőségeken. A UniPie Digitális App Kft. a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

VI. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a UniPie Digitális Könyvtár App Kft. a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, az érintett

  • jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

    Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat\@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

  • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

    Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a UniPie Digitális App Kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

VII. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

A UniPie Digitális Könyvtár App Kft. jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az Adatvédelmi Tájékoztató dátuma a dokumentum végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

 Kelt: 2020. augusztus 28.

Legutóbbb frissítve: 2020-09-04